Trends และ challenges ใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาพลิกโฉมโลก E-Commerce

ตลาด E-Commerce ที่เติบโต พร้อมกับการแข่งขันของธุรกิจ E-Commerce ที่สูงขึ้นเพื่อตอบสนองพฤติกรรม หรือความต้องการที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอของผู้ซื้อ MyClood นำ Trends และ challenges ใหม่ ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลก E-Commerce มาให้อ่านกันค่ะ